Aeon-Credit-Services
Aeon-Credit-Services
Step 1

Langkah 1

Anda akan terima SMS dari AEON Credit

Step 2

Langkah 2

Lawati mana-mana cawangan Senheng

Step 3

Langkah 3

Dapatkan kelulusan dengan mudah dan segera

Step 4

Langkah 4

Anda kini memiliki produk yang baru!

 1. Tempoh Promosi:
  1. Program Pra-lulus Ahli Kad AEON Ekspress 2023 ini dianjurkan oleh AEON Credit Service (M) Berhad (“AEON Credit”) dan akan bermula dari 19 April 2023, 12.00 pagi hingga 16 July 2023, 11.59 malam, termasuk tarikh dan masa ( “Tempoh Promosi”).
 2. Kelayakan:
  1. Promosi ini terbuka kepada semua Ahli Kad AEON Ekspress terpilih SAHAJA (“Pelanggan Yang Layak”) untuk memohon “Pembiayaan Objektif AEON Credit/ Skim Pembayaran Mudah Am (OF)” (“Skim”) untuk pembelian mana-mana produk di seluruh negara daripada Senheng Electric (KL) Sdn Bhd (cawangan Senheng/senQ) (“Senheng”) semasa tempoh Promosi.
 3. Syarat Kelayakan:
  1. Untuk yang layak menyertai Promosi ini, pelanggan akan menerima pemberitahuan Perkhidmatan Pesanan Ringkas (“SMS”) daripada AEON Credit mengenai had Skim yang telah diluluskan terlebih dahulu.
  2. Pelanggan yang Layak dikehendaki memohon Skim untuk menyertai Promosi ini di cawangan Senheng/senQ dalam tarikh yang dinyatakan dalam SMS.
  3. Permohonan Pelanggan yang layak untuk Skim akan diproses, disahkan dan diluluskan oleh AEON Credit dalam Tempoh Promosi dan Pelanggan yang layak akan dikira sebagai "Peserta Berjaya".
 4. Mekanik Kempen
  1. Pakej faedah istimewa untuk Promosi ini:
   1. Peserta yang Berjaya layak mendapat Pakej Faedah Khas.
   2. Gabungan produk dibenarkan di bawah Promosi ini.
   Promosi Tempoh (Bulan) Kadar Faedah Promosi
   Pakej 6 – 36 Bulan 0.99%
   (layak untuk semua produk)
 5. Terma & Syarat Am
  1. Dengan menyertai Promosi ini, Pelanggan yang Layak dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat yang dinyatakan di sini.
  2. Kadar faedah standard, penalti, rebat penyelesaian awal dan caj lain dikenakan kepada semua Produk Pembayaran Mudah Tahan Lama Pengguna seperti yang didokumenkan dalam Helaian Pendedahan Produk
  3. Promosi ini tidak boleh dipindah milik kepada mana-mana pihak ketiga, tidak boleh dirunding dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai atau barangan, sebahagian atau penuh dan/atau item penebusan lain.
  4. AEON Credit berhak untuk menggantikan Promosi ini dengan mana-mana nilai lain atau serupa pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Promosi ini disediakan atas dasar "sedia ada".
  5. Penyertaan dalam Promosi ini tidak melayakkan Pelanggan untuk mendapat kelulusan automatik bagi jumlah dan tempoh pembiayaan semasa permohonan. Kelulusan adalah tertakluk kepada proses penilaian AEON Credit.
  6. AEON Credit berhak untuk menarik balik, membatalkan, menggantung, melanjutkan atau menamatkan Promosi ini lebih awal secara keseluruhan atau sebahagian atau mengubah, memadam atau menambah mana-mana Terma dan Syarat ini mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis dan sebarang sebab kepada Pelanggan yang Layak. Untuk mengelakkan keraguan melainkan yang dinyatakan, sebarang pembatalan, penamatan atau penggantungan oleh AEON Credit tidak akan memberi hak kepada Pelanggan yang layak untuk sebarang tuntutan atau pampasan terhadap AEON Credit untuk sebarang dan semua kerugian atau kerosakan yang dialami atau ditanggung oleh Pelanggan yang layak sama ada sebagai kesan langsung atau tidak langsung daripada tindakan pembatalan, penamatan atau penggantungan.
  7. Keputusan AEON Credit mengenai semua perkara yang berkaitan dengan Promosi ini adalah muktamad dan terikat kepada semua Pelanggan yang Layak. Tiada surat-menyurat lanjut atau percubaan untuk mempertikaikan keputusan sedemikian akan diambil alih oleh AEON Credit. Jika timbul sebarang perkara yang tidak dilindungi dalam Terma dan Syarat ini, perkara tersebut akan tertakluk kepada budi bicara AEON Credit sepenuhnya.
  8. AEON Credit berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana Pelanggan yang layak daripada menerima tawaran Promosi sekiranya Pelanggan yang layak tidak mematuhi mana-mana Terma dan Syarat ini atau telah melakukan tindakan penipuan atau salah berhubung dengan Promosi ini dan/atau sebarang transaksi yang dibuat daripadanya.
  9. Dengan menyertai Promosi ini, adalah dianggap bahawa semua Pelanggan yang layak:
   1. bersetuju dengan AEON Credit untuk mengumpul, merekod, memegang, menyimpan, menggunakan dan mendedahkan data peribadi mereka untuk tujuan yang perlu atau berkaitan dengan penyertaan dalam Promosi; dan
   2. bersetuju dengan AEON Credit untuk mendedahkan termasuk data peribadi mereka tetapi tidak terhad kepada nama, alamat dan nombor telefon mereka kepada mana-mana syarikat berkaitan dan/atau bersekutu dalam Kumpulan AEON, rakan kongsi perniagaan AEON Credit yang sedia ada atau akan datang atau pakatan strategik dan/atau mana-mana pihak ketiga yang lain kerana AEON Credit mungkin menurut budi bicara mutlaknya perlu, atau menyesuai manfaat untuk tujuan Promosi dan hendaklah gunakannya untuk tujuan Promosi; dan
   3. bersetuju bahawa foto atau rakaman/klip video mereka boleh digunakan untuk pengiklanan dan/atau publisiti semasa atau akan datang berkaitan dengan Promosi tanpa sebarang tuntutan untuk pembayaran mahupun pampasan.
  10. AEON Credit tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua cara sekalipun, untuk sebarang kejadian yang timbul daripada sebarang tindakan peperangan, rusuhan, mogok, sekatan, tindakan industri, kebakaran, banjir, kemarau, ribut, pandemik, wabak, kegagalan teknikal atau sistem dalam apa jua bentuk, campur tangan manusia tanpa kebenaran dan kesilapan elektronik atau manusia dalam pentadbiran dan pemprosesan tawaran Promosi memandangkan AEON Credit telah melaksanakan langkah yang sesuai untuk mengurangkan risiko ini dengan berhati-hati dan secara bersungguh.
  11. AEON Credit secara jelas mengecualikan dan menafikan sebarang perwakilan, jaminan atau sokongan, tersurat atau tersirat, bertulis atau lisan tertentu tetapi tidak terhad kepada sebarang jaminan kualiti, keboleh dagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu berkenaan dengan produk yang dibeli di bawah Promosi ini.
  12. Terma dan Syarat boleh dipinda dari semasa ke semasa dan akan mengatasi mana-mana peruntukan atau representasi yang terkandung dalam mana-mana bahan promosi atau pengiklanan lain. Sekiranya berlaku ketidakselarasan, versi terkini Terma dan Syarat ini akan menggantikan mana-mana Terma dan Syarat sebelumnya.
  13. Dalam apa jua keadaan, sama ada AEON Credit mahupun mana-mana pegawai, pekerja, wakil dan/atau ejennya (termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang terlibat dengan AEON Credit untuk tujuan Promosi ini) tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana individu yang mengambil bahagian dalam Promosi ini untuk sebarang kerugian atau kerosakan secara langsung, tidak langsung, khas atau selain darinya (termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan pendapatan, keuntungan atau faedah secara muhibah) yang timbul daripada, atau berkaitan dengan Promosi ini.
  14. Pelanggan yang Layak tidak boleh berjanji, menawar, memberi komitmen, memberi atau menerima sebarang bentuk suapan atau pertimbangan dalam apa jua bentuk sebagai dorongan atau ganjaran untuk melakukan atau menahan diri untuk melakukan apa-apa tindakan untuk mendapatkan sebarang bentuk manfaat daripada AEON Credit. Pelanggan yang Layak hendaklah mematuhi semua undang-undang, dasar atau peraturan anti-rasuah termasuk Polisi Antirasuah AEON Credit yang boleh didapati di laman web AEON Credit. Sekiranya AEON Credit mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa Pelanggan yang Layak tidak mematuhi peruntukan ini, AEON Credit boleh, mengikut budi bicara mutlaknya dengan membatalkan penyertaan dan/atau menamatkan penyertaan Pelanggan yang Layak tanpa menjejaskan sebarang remedi yang tersedia untuknya.
  15. Sila layari https://www.aeoncredit.com.my/privacy-policy untuk menyemak dan membaca Notis Privasi AEON Credit. Peserta perlu memperakui bahawa mereka telah membaca dan menerima Notis Privasi Kredit AEON.
  16. Terma dan Syarat di ini akan ditadbir dan ditafsirkan di bawah undang-undang Malaysia.